اکسیژن رسانی غشای خارج از بدن (ECMO) وظیفه ریه ها و / یا قلب را انجام می دهد ، به اعضای بدن اجازه می دهد در هنگام بیماری فوق العاده بیمار استراحت و بهبود یابند. طبق گفته سازمان حمایت از زندگی خارج از بدن (ELSO) ، این روش می تواند تا نیمی از بیماران Covid-19 را که بیمار تهویه خوبی ندارند ، نجات دهد.